Thông tin Đề tài

Tên đề tài Sử dụng kỹ thuật SHPT nghiên cứu tính đa hình di truyền một số loài cá song có giá trị kinh tế cao được nuôi trồng tại các vùng biển VN cho định hướng chọn giống và lai tạo
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Viện Công nghệ Sinh học
Thuộc Danh mục đề tài Đề tài Nghiên cứu cơ bản định hướng ứng dụng
Họ và tên TS Nguyễn Anh
Thời gian thực hiện 01/01/2006 - 01/01/2008
Tổng kinh phí 90 triệu
Kết quả chính của đề tài

(1) Xác định trình tự một số gene (Cob, 16S, TMO4C4), khoảng cách di truyền, hệ số tương đồng và cây phát sinh chủng loại của một số giống cá song