Thông tin Đề tài

Tên đề tài Sử dụng chỉ thị phân tử ISSR nghiên cứu đa hình giống tằm. Xác định marker đánh giá khả năng tạo tơ của giống và ứng dụng
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Viện Công nghệ Sinh học
Thuộc Danh mục đề tài Đề tài Nghiên cứu cơ bản định hướng ứng dụng
Họ và tên TS Nguyễn Thị Thanh Bình
Thời gian thực hiện 01/01/2006 - 01/01/2008
Tổng kinh phí 120 triệu
Kết quả chính của đề tài

Đã nhân được 5 phân đoạn DNA liên quan đến năng suất, chất lượng tơ kén và khả năng chống chịu của tằm bằng PCR. có độ dài 700 bp, 800 bp và 1100 bp, 2100 bp và 2500 bp. Kết quả mở ra khả năng đưa ứng dụng vào thực tế.