Thông tin Đề tài

Tên đề tài Nghiên cứu quần xã động vật đáy ở các khu bảo tồn biển và đề xuất biện pháp bảo vệ
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Viện Tài nguyên và Môi trường biển
Thuộc Danh mục đề tài Đề tài Nghiên cứu cơ bản định hướng ứng dụng
Họ và tên TS. Đỗ Công Thung
Thời gian thực hiện 01/01/2006 - 01/01/2008
Tổng kinh phí 150 triệu
Kết quả chính của đề tài

Báo cáo khoa học