Thông tin Đề tài

Tên đề tài Nghiên cứu enzyme trypsin và chất kìm hãm của nó trong các giống lạc trồng ở Việt Nam
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Viện Công nghệ Sinh học
Thuộc Danh mục đề tài Đề tài Nghiên cứu cơ bản định hướng ứng dụng
Họ và tên TS Nguyễn Hoàng Tỉnh
Thời gian thực hiện 01/01/2006 - 01/01/2008
Tổng kinh phí 120 triệu
Kết quả chính của đề tài

4 công bố. Đào tạo: 1 ThS, 1 CN.