Thông tin Đề tài

Tên đề tài Nghiên cứu tìm các đột biến gene gây thiếu hụt G6PD hồng cầu người
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Viện Công nghệ Sinh học
Thuộc Danh mục đề tài Đề tài Nghiên cứu cơ bản định hướng ứng dụng
Họ và tên PGS Nguyễn Thị Ngọc Dao
Thời gian thực hiện 01/01/2006 - 01/01/2008
Tổng kinh phí 140 triệu
Kết quả chính của đề tài

(1) Bằng phương pháp Formazan đã sàng lọc được tổng số 2445 mẫu (Điện Biên: 1710 mẫu, Sơn La: 385 mẫu, Gialai: 350, Hà Nội: 789) trong đó: Dân tộc Thái: 69/950; H.Mông: 3/497; Dao: 3/173; Hà Nhì: 2/8; Kinh: 22/1268; Giarai: 7/228. (2) Đã khảo sát 52 mẫu bằng phương pháp MPTP-PCR ở 4 exon: E2, E9, E11, E12. (3) Exon 2 có 1 mẫu mang đột biến Gaoha, exon 9 có 5 mẫu đột biến Viangchan. (4) Khảo sát 22 mẫu ở exon 11-12 không bị đột biến. (5) Đọc trình tự của 1 mẫu chuẩn và 20 mẫu đột biến: 6 mẫu đều bị đột biến. (6) Phân tích gene của người lành và người bệnh ở các dân tộc khác nhau.