Thông tin Đề tài

Tên đề tài Nghiên cứu sử dụng chỉ thị DNA nhân và một số gene lục lạp trong nghiên cứu, bảo tồn nguồn gene và phát triển một số loài cây rừng bị đe dọa
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Viện Công nghệ Sinh học
Thuộc Danh mục đề tài Đề tài Nghiên cứu cơ bản định hướng ứng dụng
Họ và tên PGS Nguyễn Đức Thành
Thời gian thực hiện 01/01/2006 - 01/01/2008
Tổng kinh phí 150 triệu
Kết quả chính của đề tài

Đã sử dụng 5 chuỗi gene lục lạp và 7 mồi RAPD để nghiên cứu mối quan hệ di truyền của 30 xuất xứ Sao mạng thu từ vùng rừng còi lá rụng Cà Ná, loài cây quí hiếm đang bị đe doạ ở mức cao.
02 bản thảo.