Thông tin Đề tài

Tên đề tài Tách dòng và tìm điều kiện biểu hiện gene mã hoá hai enzyme elongase và desaturase từ Labyrinthula – một loại vi tảo biển mới giàu acid béo không bão hoà đa nối đôi DHA, n-6DPA
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Viện Công nghệ Sinh học
Thuộc Danh mục đề tài Đề tài Nghiên cứu cơ bản định hướng ứng dụng
Họ và tên TS Đặng Diễm Hồng
Thời gian thực hiện 01/01/2006 - 01/01/2009
Tổng kinh phí 150 triệu
Kết quả chính của đề tài

3 công bố; Tham gia 2 Hội nghị trong nước và 2 Hội nghị quốc tế