Thông tin Đề tài

Tên đề tài Nhân dòng, phân tích trình tự gene mã hóa subtilisin từ chủng Bacillus sp., biểu hiện roteinase tái tổ hợp và nghiên cứu tính chất hóa lý định hướng ứng dụng
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Viện Công nghệ Sinh học
Thuộc Danh mục đề tài Đề tài Nghiên cứu cơ bản định hướng ứng dụng
Họ và tên TS Quyền Đình Thi
Thời gian thực hiện 01/01/2006 - 01/01/2008
Tổng kinh phí 180 triệu
Kết quả chính của đề tài

5 Công bố (1 Hội nghị), 1 bản thảo quốc tế.