Thông tin Đề tài

Tên đề tài Điều tra bổ sung côn trùng cánh cứng , bướm và soạn thảo sách về bướm VQG Tam Đảo
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật
Thuộc Danh mục đề tài Đề tài Nghiên cứu cơ bản định hướng ứng dụng
Họ và tên TS. Đặng Thị Đáp
Thời gian thực hiện 01/01/2006 - 01/01/2008
Tổng kinh phí 120 triệu
Kết quả chính của đề tài

Triển khai thực địa tại khu vực nghiên cứu. Đang xử lý mẫu thu được. Đã hoàn thành cho công bố 1 bài báo.