Thông tin Đề tài

Tên đề tài NC sử dụng nhựa nhiệt rắn polyurethane phế thải cho phụ gia bê tông
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Viện Kỹ thuật Nhiệt đới
Thuộc Danh mục đề tài Đề tài Nghiên cứu cơ bản định hướng ứng dụng
Họ và tên ThS. Phạm Gia Vũ, TS. Bùi Trần Lượng
Thời gian thực hiện 01/01/2006 - 01/01/2008
Tổng kinh phí 120 triệu
Kết quả chính của đề tài

- NC khả năng ức chế ăn mòn thép trong bê tông của PU tái chế. Kết quả đánh giá bằng phương pháp đo thế ăn mòn và tổng trở diện Hóa cho thấy hiệu suất ức chế ăn mòn cao nhất thu được khoảng 85 % với 2 % PU tái chế, tương đương với 2 % natri nitrit.