Thông tin Đề tài

Tên đề tài Nghiên cứu kết hợp clay hữu cơ với các chất ức chế ăn mòn trong lớp phủ nanocomposit bảo vệ chống ăn mòn kim loại
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Viện Kỹ thuật Nhiệt đới
Thuộc Danh mục đề tài Đề tài Nghiên cứu cơ bản định hướng ứng dụng
Họ và tên TS. Tô Thị Xuân Hằng
Thời gian thực hiện 01/01/2006 - 01/01/2008
Tổng kinh phí 130 triệu
Kết quả chính của đề tài

- Đã hướng dẫn 2 sinh viên, 1 cao học.
- Gửi1 bài trên tạp chí Hoá học.