Thông tin Đề tài

Tên đề tài Chế tạo và nghiên cứu tính chất của polyme nanocompozit phân huỷ sinh học trên cơ sở tinh bột nhiệt dẻo và nanoclay dùng làm bao gói thực phẩm
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Viện Kỹ thuật Nhiệt đới
Thuộc Danh mục đề tài Đề tài Nghiên cứu cơ bản định hướng ứng dụng
Họ và tên TS Đào Thế Minh
Thời gian thực hiện 01/01/2006 - 01/01/2008
Tổng kinh phí 130 triệu
Kết quả chính của đề tài

-  Có  03 bài báo gửi, chờ đăng trên Tạp chí Khoa học và Công nghệ và Tạp chí Hoá học, đang hướng dẫn 01 NCS làm luận án tiến sỹ có liên quan tới đề tài này.