Thông tin Đề tài

Tên đề tài Nghiên cứu điều chế xúc tác xử lý khí thải đa cấu tử và động học phản ứng oxy hóa hỗn hợp khí thải
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Viện Công nghệ Hoá học
Thuộc Danh mục đề tài Đề tài Nghiên cứu cơ bản định hướng ứng dụng
Họ và tên PGS.TSKH. Lưu Cẩm Lộc
Thời gian thực hiện 01/01/2006 - 01/01/2008
Tổng kinh phí 200 triệu đồng
Kết quả chính của đề tài

- Số bài báo đã công bố: 4
Báo cáo HN trong nước: 1
Báo cáo HN quốc tế: 4
- Đào tạo: 1 NCS hoàn thành trong năm 2009
Th.S.: 8