Thông tin Đề tài

Tên đề tài Nghiên cứu cấu trúc fucoidan trong một số loài rong nâu Việt Nam
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Viện Nghiên cứu và Ứng dụng công nghệ Nha Trang
Thuộc Danh mục đề tài Đề tài Nghiên cứu cơ bản định hướng ứng dụng
Họ và tên TS. Bùi Minh Lý
Thời gian thực hiện - 01/01/2008
Kết quả chính của đề tài

Các sản phẩm khoa học đã công bố: 5 bài báo
* Kết quả đào tạo sau đại học:  1 luận án TS