Thông tin Đề tài

Tên đề tài Nghiên cứu hệ thống xử lý nước nước thải nhuộm theo phương pháp sinh thái
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Viện Công nghệ Hoá học
Thuộc Danh mục đề tài Nhiệm vụ Hợp tác Quốc tế
Họ và tên PGS. TSKH. Lưu Cẩm Lộc
Thời gian thực hiện 01/01/2007 - 01/01/2009
Tổng kinh phí 225 triệu đồng
Kết quả chính của đề tài
  • Công nghệ xử lý nước thải nhuộm và bùn thải phù hợp sinh thái ứng dụng ở VN