Thông tin Đề tài

Tên đề tài Tối ưu đơn điệu: mở rộng và ứng dụng mới
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Viện Toán học
Thuộc Danh mục đề tài Đề tài Nghiên cứu cơ bản định hướng ứng dụng
Họ và tên GS.-TSKH Hoàng Tuỵ
Thời gian thực hiện 01/01/2006 - 01/01/2008
Tổng kinh phí 210 triệu đồng
Kết quả chính của đề tài

Công bố bài báo khoa học