Thông tin Đề tài

Tên đề tài Giải tích thô và tối ưu
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Viện Toán học
Thuộc Danh mục đề tài Đề tài Nghiên cứu cơ bản định hướng ứng dụng
Họ và tên GS.-TSKH Hoàng Xuân Phú
Thời gian thực hiện 01/01/2006 - 01/01/2008
Tổng kinh phí 255 triệu đồng
Kết quả chính của đề tài

Công bố bài báo khoa học