Thông tin Đề tài

Tên đề tài Xây dựng hệ thống kiểm tra một số tính năng về an ninh mạng
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Viện Công nghệ Thông tin
Thuộc Danh mục đề tài Hướng Công nghệ thông tin, điện tử, tự động hóa và công nghệ vũ trụ (VAST01)
Họ và tên PGS.TS. Nguyễn Văn Tam
Thời gian thực hiện 01/01/2007 - 01/01/2008
Tổng kinh phí 250 triệu đồng
Mục tiêu đề tài

-    Nghiên cứu về các giải pháp quản trị và an ninh mạng làm cơ sở cung cấp thông tin đầu vào cho hệ thống kiểm tra về an ninh mạng.
-    Xây dựng hệ thống kiểm tra về an ninh mạng bao gồm:
+    Triển khai công cụ phòng chống thư rác có đặc điểm Việt Nam.
+    Phát triển công cụ phát hiện tấn công từ chối dịch vụ.
+    Tạo công cụ và tài liệu đào tạo huấn luyện an toàn, an ninh mạng.
-    Đào tạo đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật, có khả năng kiểm tra, đánh giá mức độ an ninh của hệ thống mạng.  
-    Triển khai ứng dụng thí điểm và tiến tới đóng gói sản phẩm.

Kết quả chính của đề tài

Về khoa học:

Tấn công từ chối dịch vụ: Các hình thức tấn công và phương pháp phát hiện, phòng chống.
- Nghiên cứu các kỹ thuật tấn công từ chối dịch vụ DoS, DDoS.
- Nghiên cứu một số thuật toán phát hiện tấn công từ chối dịch vụ.
- Đề xuất giải pháp và cài đặt công cụ phát hiện tấn công từ chối dịch vụ. Phòng chống thư rác có đặc điểm Việt Nam. - Tìm hiểu kỹ thuật phát tán thư rác.
- Nghiên cứu phương pháp lọc thư theo nội dung có sử dụng công nghệ CAPTCHA. - Nghiên cứu các kỹ thuật phát hiện thư rác: sử dụng thống kê Bayes.
- Đề xuất giải pháp và xây dựng hệ thống phòng chống thư rác có đặc điểm Việt Nam từ phía người sử dụng và phía máy chủ. Về ứng dụng: Phần mềm cài đặt hệ thống máy chủ email có tích hợp giải pháp chống spam và virus trên đĩa CD-ROM sẵn sàng cho triển khai.

Sản phẩm đề tài

Sản phẩm khoa học:
Các bài báo đã công bố:
-    01 bài báo đã đăng trên tạp chí Khoa học và Công nghệ, số 1(45) tập 2/năm 2008, trang 104-108: Kỹ thuật phát hiện nguồn gốc tấn công từ chối dịch vụ (Ngô Hải Anh, Nguyễn Văn Tam - Viện Công nghệ thông tin).
-    01 báo cáo hội nghị “Improvement of fairness by PCRQ scheduling in Multihope Wireless Ah Hoc Network” (Phạm Thanh Giang, NCS tại Nhật Bản).
-    Tài liệu chuyên khảo về giải pháp an ninh mạng.
-    Tài liệu khoa học về giải pháp chống thư rác.
-    Phần mềm cài đặt hệ thống máy chủ email có tích hợp giải pháp chống spam trên đĩa CD-ROM sẵn sàng cho triển khai.

Địa chỉ ứng dụng

Trung tâm Mạng thuộc Viện Công nghệ thông tin.