19/08/2020

Quyết định số: 222/QĐ-KHCNVN ngày 16/3/2009 Quyết định số 2276/QĐ-VHL ngày 13/12/2013Người ký: GS. Châu Văn Minh, Chủ tịch Viện Hàn lâm KHCNVN

19/08/2020

Trung tâm Vệ tinh quốc gia được thành lập theo Quyết định số 1611/QĐ-TTg ngày 16/9/2011 Người ký: Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện NhânQuyết định số 1035 ngày 19/6/2017 về việc đổi tên Trung tâm Vệ tinh...

13/08/2020

Số Quyết định: 1030/QĐ-KHCNVN ngày 06/8/2012 Người ký: Chủ tịch Châu Văn Minh

13/08/2020

Quyết định số 1040/QĐ-KHCNVN ngày 06 tháng 8 năm 2012 Người ký: GS. Châu Văn Minh, Chủ tịch Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam Quyết định chuyển đổi tổ chức số: 66/QĐ-VHL ngày 19 tháng 02 năm 2013...

13/08/2020

Quyết định thành lập số 470/QĐ-TTg ngày 12/4/2010 do Phó Thủ Tướng Nguyễn Thiện Nhân ký