19/08/2020

Quyết định số: 222/QĐ-KHCNVN ngày 16/3/2009 Quyết định số 2276/QĐ-VHL ngày 13/12/2013Người ký: GS. Châu Văn Minh, Chủ tịch Viện Hàn lâm KHCNVN

19/08/2020

Trung tâm Vệ tinh quốc gia được thành lập theo Quyết định số 1611/QĐ-TTg ngày 16/9/2011 Người ký: Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện NhânQuyết định số 1035 ngày 19/6/2017 về việc đổi tên Trung tâm Vệ tinh...

13/08/2020

Số Quyết định: 1030/QĐ-KHCNVN ngày 06/8/2012 Người ký: Chủ tịch Châu Văn Minh

13/08/2020

Quyết định số 1040/QĐ-KHCNVN ngày 06 tháng 8 năm 2012 Người ký: GS. Châu Văn Minh, Chủ tịch Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam Quyết định chuyển đổi tổ chức số: 66/QĐ-VHL ngày 19 tháng 02 năm 2013...

13/08/2020

Quyết định thành lập số 470/QĐ-TTg ngày 12/4/2010 do Phó Thủ Tướng Nguyễn Thiện Nhân ký

13/08/2020

Quyết định số 1549/QĐ- TTg ngày 20/11/2006 Người ký: Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng

13/08/2020

Quyết định số 40/QĐ- KHCNVN ngày 17/02/2004 của Chủ tịch Viện Khoa học và Công nghệ Việt NamNgười ký: GS. Đặng Vũ Minh

13/08/2020

Viện Cơ học và Tin học ứng dụng được thành lập theo Quyết định số 1101/QĐ-KHCNVN ngày 20/6/2008 Người ký: GS.TS. Châu Văn Minh, Chủ tịch Viện KHCNVN

13/08/2020

- Phân Viện Khoa học Vật liệu tại TP. Hồ Chí Minh được thành lập theo Quyết định số 1098/QĐ-KHCNVN- Ngày 26/12/2005, GS.TS. Châu Văn Minh, Chủ tịch Viện KH&CN VN đã ra Quyết định số...

13/08/2020

Căn cứ Quyết định số 67/QĐ-VHL ngày 19/02/2013 của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam về việc chuyển Viện Vật lý Thành phố Hồ Chí Minh thuộc Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam...

13/08/2020

Viện Công nghệ hoá học được thành lập theo Quyết định: Số 90/KHCNQG-QĐ ngày 01/07/1993 của Giám đốc Trung tâm Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Quốc gia (Nay là Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt...

13/08/2020

Quyết định số 22/QĐ-KHCNQG ngày 19/6/1993Người ký: Giám đốc Nguyễn Văn Hiệu

13/08/2020

Quyết định số 1898/QĐ-KHCNVN ngày 20/09/2007 của Chủ tịch Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam về việc tổ chức lại Phân viện Địa lý tại Tp. Hồ Chí Minh thành Viện Địa lý Tài nguyên Tp. Hồ Chí Minh...

13/08/2020

Viện Nghiên cứu khoa học Tây Nguyên được thành lập theo Quyết định số 57/QĐ-VHL ngày 19/02/2013 của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt NamNgười ký: GS.VS. Châu Văn Minh

29/06/2020

897/VKH-QĐ ngày 27/12/1983 Viện Khoa học Việt Nam

29/06/2020

Viện Hải dương học được thành lập theo quyết định số 23/KHCNQG-QĐ ngày 19/6/1993 của Giám đốc Trung tâm Khoa học tự nhiên và Công nghệ Quốc gia (nay là Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt...

29/06/2020

Viện Tài nguyên và Môi trường biển là Viện nghiên cứu cấp quốc gia trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, được thành lập theo Nghị định số 62/2008/NĐ-CP ngày 12/5/2008 của Chính...

29/06/2020

Quyết định số 53/KHCNQG-QĐ ngày 22/6/1993 của Giám đốc Trung tâm Khoa học tự nhiên và Công nghệ quốc gia về việc thành lập Phân viện Hải dương học tại Hà Nội. Người ký: GS.VS. Nguyễn Văn Hiệu, Giám...

29/06/2020

Viện Vật lý được thành lập theo Quyết định số 25/CP ngày 05/02/1969 của Thủ tướng Chính phủ Người ký: Thủ tướng Chính phủ Phạm Văn Đồng

29/06/2020

Viện Kỹ thuật Nhiệt đới trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam được thành lập theo Quyết định số 248/CP ngày 08/8/1980 Người ký: Thủ tướng Chính phủ