29/06/2020

Viện Hoá học các hợp chất thiên nhiên được thành lập theo Quyết định số 65/CT ngày 5/3/1990 của Chính phủ.  Người ký: Chủ tịch Hội đồng bộ trưởng (nay là Thủ tướng Chính phủ) Ngày 25/02/2013, Quyết...

29/06/2020

Viện Địa chất, tiền thân là Viện Các Khoa học về Trái đất (Quyết định số 92/QĐ ngày 28/02/1976 của Viện trưởng Viện Khoa học Việt Nam về việc thành lập Viện Các Khoa học về Trái đất) Ngày...

29/06/2020

VIỆN TOÁN HỌC

29/06/2020

Viện Cơ học được thành lập theo Quyết định số 147/CP ngày 10/4/1979 của Hội đồng Chính phủ (nay là Chính phủ) Người ký: Thủ tướng Chính phủ - Phạm Văn Đồng 

29/06/2020

Viện Địa lý được thành lập theo Quyết định số 24/CP ngày 22/05/1993 của Chính phủ và Quyết định số 19/KHCNQG-QĐ ngày 19/6/1993 của Giám đốc Trung tâm Khoa học tự nhiên và Công nghệ Quốc gia (nay là...

29/06/2020

Quyết định số 148/2002/QĐ-TTg ngày 30/10/2002 của Thủ tướng Chính phủNgười ký: Thủ tướng Phạm Gia Khiêm

29/06/2020

Quyết định số 60-HĐBT ngày 15/5/1986 của HĐBT nay là Chính phủNgười ký: Phó Chủ tịch HĐBT Tố Hữu

29/06/2020

Quyết định số 60/2017/NĐ-CP. Người ký: Nguyễn Xuân Phúc

29/06/2020

Viện Khoa học Vật liệu được thành lập theo Nghị định 24/CP ngày 22/5/1993 của Chính phủ và Quyết định số 03/KHCNQG-QĐ ngày 11 năm 6 năm 1993 của Giám Đốc Trung tâm Khoa học Tự nhiên và Công nghệ...

29/06/2020

Quyết định số 21/KHCNQG-QĐ ngày 19/6/1993 Người ký: GS. Nguyễn Văn Hiệu