13/08/2020

Viện Công nghệ hoá học được thành lập theo Quyết định: Số 90/KHCNQG-QĐ ngày 01/07/1993 của Giám đốc Trung tâm Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Quốc gia (Nay là Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt...

13/08/2020

Quyết định số 22/QĐ-KHCNQG ngày 19/6/1993Người ký: Giám đốc Nguyễn Văn Hiệu

13/08/2020

Quyết định số 1898/QĐ-KHCNVN ngày 20/09/2007 của Chủ tịch Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam về việc tổ chức lại Phân viện Địa lý tại Tp. Hồ Chí Minh thành Viện Địa lý Tài nguyên Tp. Hồ Chí Minh...

13/08/2020

Viện Nghiên cứu khoa học Tây Nguyên được thành lập theo Quyết định số 57/QĐ-VHL ngày 19/02/2013 của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt NamNgười ký: GS.VS. Châu Văn Minh

29/06/2020

897/VKH-QĐ ngày 27/12/1983 Viện Khoa học Việt Nam

29/06/2020

Viện Hải dương học được thành lập theo quyết định số 23/KHCNQG-QĐ ngày 19/6/1993 của Giám đốc Trung tâm Khoa học tự nhiên và Công nghệ Quốc gia (nay là Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt...

29/06/2020

Viện Tài nguyên và Môi trường biển là Viện nghiên cứu cấp quốc gia trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, được thành lập theo Nghị định số 62/2008/NĐ-CP ngày 12/5/2008 của Chính...

29/06/2020

Quyết định số 53/KHCNQG-QĐ ngày 22/6/1993 của Giám đốc Trung tâm Khoa học tự nhiên và Công nghệ quốc gia về việc thành lập Phân viện Hải dương học tại Hà Nội. Người ký: GS.VS. Nguyễn Văn Hiệu, Giám...

29/06/2020

Viện Vật lý được thành lập theo Quyết định số 25/CP ngày 05/02/1969 của Thủ tướng Chính phủ Người ký: Thủ tướng Chính phủ Phạm Văn Đồng

29/06/2020

Viện Kỹ thuật Nhiệt đới trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam được thành lập theo Quyết định số 248/CP ngày 08/8/1980 Người ký: Thủ tướng Chính phủ