19/08/2020

Quyết định thành lập: QĐ 1691/QĐ-TTg của Thủ Tướng Chính Phủ ngày 22/9/2014 Quy chế tổ chức và hoạt động của Học viện Khoa học và Công Nghệ theo Quyết Định số 2051/QĐ-VHL ngày 29/12/2014 của Chủ...

19/08/2020

Đơn vị chuyên trách về công nghệ thông tin trong quản lý hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin, quy hoạch phát triển hệ thống công nghệ thông tin phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động của...

19/08/2020

Quyết định số: 222/QĐ-KHCNVN ngày 16/3/2009 Quyết định số 2276/QĐ-VHL ngày 13/12/2013Người ký: GS. Châu Văn Minh, Chủ tịch Viện Hàn lâm KHCNVN

19/08/2020

* Ban Ứng dụng và Triển khai công nghệ là đơn vị trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam có chức năng giúp Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam quản lý công tác ứng...

19/08/2020

Số Quyết định 1400/QĐ-KHCNVN ngày 27/10/2011 Người ký: GS.TS. Châu Văn Minh, Chủ tịch viện KHCNVN

19/08/2020

* Ban Hợp tác quốc tế là đơn vị trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam có chức năng giúp Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam thống nhất quản lý về công tác hợp tác...

19/08/2020

Quyết định ban hành Quy định chức năng và nhiệm vụ của Ban Kế hoạch – Tài chính Quyết định số 20/QĐ-VHL ngày 19/02/2013

19/08/2020

Nghị định số 108/2012/NĐ-CP ngày 28/12/2012 của Chính phủ Quy định chức năng nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

19/08/2020

Trung tâm Vệ tinh quốc gia được thành lập theo Quyết định số 1611/QĐ-TTg ngày 16/9/2011 Người ký: Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện NhânQuyết định số 1035 ngày 19/6/2017 về việc đổi tên Trung tâm Vệ tinh...

13/08/2020

Số Quyết định: 1030/QĐ-KHCNVN ngày 06/8/2012 Người ký: Chủ tịch Châu Văn Minh