19/08/2020

* Ban Ứng dụng và Triển khai công nghệ là đơn vị trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam có chức năng giúp Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam quản lý công tác ứng...

19/08/2020

Số Quyết định 1400/QĐ-KHCNVN ngày 27/10/2011 Người ký: GS.TS. Châu Văn Minh, Chủ tịch viện KHCNVN

19/08/2020

* Ban Hợp tác quốc tế là đơn vị trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam có chức năng giúp Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam thống nhất quản lý về công tác hợp tác...

19/08/2020

Quyết định ban hành Quy định chức năng và nhiệm vụ của Ban Kế hoạch – Tài chính Quyết định số 20/QĐ-VHL ngày 19/02/2013

19/08/2020

Nghị định số 108/2012/NĐ-CP ngày 28/12/2012 của Chính phủ Quy định chức năng nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

13/08/2020

Văn phòng đại diện tại TP. Hồ Chí Minh được thành lập theo Quyết định số 30/QĐ-VHL ngày 19/02/2013Người ký: Chủ tịch Châu Văn Minh

29/06/2020

Văn phòng Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam thành lập theo Nghị định 118/CP ngày 20/05/1975 của Hội đồng Chính phủ thành lập Viện Khoa học Việt Nam. Hiện nay, hoạt động theo Quyết định...