Chi tiết văn bản:

 Kết luận của Phó Chủ tịch Trần Tuấn Anh tại cuộc họp thống nhất một số nội dung liên quan đến tại cuộc họp xây dựng phần mềm và cập nhật cơ sở dữ liệu CBCCVC