Chi tiết văn bản:

 Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 131/NQ-CP ngày 06/10/2022 của Chính phủ