Chi tiết văn bản:

 Kiện toàn Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số Viện Hàn lâm KHCNVN