Chi tiết văn bản:

 Cải cách hành chính năm 2024 của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam