Chi tiết văn bản:

 Ban hành Kế hoạch Chuyển đổi số năm 2024 của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam