Chi tiết văn bản:

 Báo cáo công tác cải cách hành chính năm 2023