Chi tiết văn bản:

 Tình hình, kết quả thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính tháng 12 năm 2023