Chi tiết văn bản:

 Báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính tháng 10 năm 2023