Chi tiết văn bản:

 Kết quả cải cách hành chính quý III năm 2023