Chi tiết văn bản:

 Phê duyệt Chương trình bồi dưỡng về chuyển đổi số năm 2023