Chi tiết văn bản:

 Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính tháng 7 năm 2023