Chi tiết văn bản:

 Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2023 của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam