Chi tiết văn bản:

 Báo cáo cải cách hành chính định kỳ 6 tháng đầu năm 2023