Chi tiết văn bản:

 Quyết định về việc kiện toàn Tổ công tác thông tin tuyên truyền về Chuyển đổi số