Chi tiết văn bản:

 Quyết định về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số của Viện Hàn lâm KHCNVN