Chi tiết văn bản:

 Quyết định ban hành Kế hoạch Chuyển đổi số của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030