Chi tiết văn bản:

 Báo cáo Công tác cải cách hành chính năm 2022