Chi tiết văn bản:

 triển khai chiến dịch làm sạch mã độc trên không gian mạng năm 2022