Chi tiết văn bản:

 Đổi tên Tổ công tác giúp việc Ban Chỉ đạo Chính phủ số của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam thành Tổ công tác giúp việc Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam