Chi tiết văn bản:

 Ban hành Bộ chỉ tiêu, công cụ đo lường kinh tế số