Chi tiết văn bản:

 Ban hành Kế hoạch thúc đẩy phát triển IPv6 năm 2019 của Ban Công tác thúc đẩy phát triển IPv6 quốc gia