Chi tiết văn bản:

 Hướng dẫn thí điểm triển khai Tổ công nghệ số cộng đồng tại các địa phương