Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam ban hành Kế hoạch chuyển đổi số năm 2023

19/04/2023
Năm 2022, vượt qua các khó khăn do đại dịch COVID-19 và thiếu hụt nhân lực về công nghệ thông tin (CNTT), Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã tập trung thực hiện các nhiệm vụ đã đề ra trong Kế hoạch phát triển Chính phủ số/Chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng năm 2022, mọi mục tiêu đều được hoàn thành đạt và vượt mức đã được đặt ra. Theo kết quả đánh giá mức độ chuyển đổi số cấp bộ, cấp tỉnh năm 2021 (DTI 2021) được công bố tại Phiên họp lần thứ 3 của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số ngày 08/8/2022, Viện Hàn lâm xếp vị trí thứ nhất về mức độ chuyển đổi số ở Khối các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ không cung cấp dịch vụ công.

Phát huy những kết quả đạt được, Viện Hàn lâm KHCNVN đã có Quyết định số 576/QĐ-VHL ngày 18/4/2023 ban hành Kế hoạch chuyển đổi số năm 2023 của Viện Hàn lâm KHCNVN với các mục tiêu tổng quát và cụ thể như sau:

Mục tiêu tổng quát

- Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của lãnh đạo, viên chức, người lao động trong Viện Hàn lâm để thúc đẩy thực hiện chuyển đổi số. Phổ cập kỹ năng số cho các đối tượng tham gia vào quá trình chuyển đổi số. Nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số trong từng lĩnh vực, từng đơn vị;

- Tập trung vào các hoạt động phát triển, kết nối, chia sẻ khai thác, phân tích dữ liệu phục vụ chuyển đổi số, thông tin trong chỉ đạo điều hành, ra quyết định và phục vụ phát triển khoa học công nghệ với chủ đề năm 2023 là “Năm Dữ liệu số, tạo lập khai thác dữ liệu để tạo ra giá trị mới”;

- Phát triển hạ tầng kỹ thuật, các hệ thống thông tin tạo nền tảng chuyển đổi số trong Viện Hàn lâm bảo đảm an toàn, an ninh thông tin. Thiết lập môi trường làm việc số đồng bộ trong cơ quan đơn vị trực thuộc của Viện Hàn lâm đảm bảo thông suốt phục vụ hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo điều hành từ Viện Hàn lâm đến các đơn vị trực thuộc.

Mục tiêu cụ thể

- 85% hồ sơ công việc tại cấp Viện Hàn lâm; 60% hồ sơ công việc tại cấp các đơn vị trực thuộc được xử lý trên môi trường mạng (trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước).

- 80% báo cáo định kỳ (không bao gồm nội dung mật) của Viện Hàn lâm được cập nhật, chia sẻ trên Cổng TTĐT của Viện Hàn lâm và được kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu số trên Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ (theo quy định).

- Hoàn thiện và phát triển dữ liệu số cho một số cơ sở dữ liệu của Viện Hàn lâm về tổ chức cán bộ, cơ sở dữ liệu công trình công bố của cán bộ thuộc Viện Hàn lâm, cơ sở dữ liệu chuyên gia, cơ sở dữ liệu biên mục sách thư viện Viện Hàn lâm,...Viện Hàn lâm có ít nhất 1 CSDL kết nối với CSDL quốc gia và Viện Hàn lâm xác định và kết nối ít nhất 1 CSDL dùng chung quốc gia phục vụ hoạt động của Viện Hàn lâm và các đơn vị trực thuộc.

- Viện Hàn lâm có hệ thống thông tin tích hợp cung cấp thông tin hỗ trợ ra quyết định cho các cấp lãnh đạo.

- Đảm bảo ATTT:

+ 100% hệ thống thông tin dùng chung của Viện Hàn lâm được xác định cấp độ và triển khai phương án đảm bảo ATTT theo cấp độ.
+ Tổ chức các lớp tập huấn về an toàn, an ninh thông tin cho các cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Viện Hàn lâm. Tổ chức diễn tập thực chiến bảo đảm ATTT mạng.
+ Tái cấu trúc hạ tầng CNTT hiện đại, công nghệ bảo mật theo mô hình 4 lớp đảm bảo ATTT và an ninh mạng cho hệ thống thông tin của Viện Hàn lâm.

- Tiếp tục khai thác hệ thống siêu máy tính có hiệu năng tính toán và năng lực lưu trữ dữ liệu đủ mạnh, đáp ứng yêu cầu giải quyết các bài toán lớn ở tầm quy mô quốc gia (đạt 120% hiệu suất sử dụng hệ thống so với năm 2022).

- Đẩy mạnh ứng dụng hệ thống điện tử trong quản lý, điều hành, giám sát công việc; ứng dụng Chữ ký số trong các giao dịch điện tử, Hệ thống thông tin báo cáo, Hệ thống hội nghị trực tuyến...

- Đẩy mạnh hoạt động Cổng TTĐT đảm bảo theo yêu cầu tại Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ.

- Tạo ra các sản phẩm về công nghệ số phục vụ chuyển đổi số quốc gia góp phần phát triển kinh tế số, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.

Xem toàn văn Kế hoạch Chuyển đổi số năm 2023 của Viện Hàn lâm KHCNVN tại đây.

Thanh Hà

 Tags:
Tin liên quan