Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2023

21/04/2023

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Phát huy vai trò, trách nhiệm và hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo về Chuyển đổi số của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo) trong công tác tham mưu giúp Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc triển khai các nhiệm vụ liên quan đến hoạt động chuyển đổi số trong toàn Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (sau đây viết tắt là Viện Hàn lâm), đồng thời xác định rõ trách nhiệm của từng thành viên Ban Chỉ đạo trong việc thúc đẩy hoạt động chuyển đổi số của Viện Hàn lâm phát triển.
2. Các nhiệm vụ, giải pháp đề ra tại Kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ban Chỉ đạo phải cụ thể, có trọng tâm, trọng điểm, trong đó ưu tiên các nguồn lực để tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện để phấn đấu giữ thứ hạng chỉ số chuyển đổi số DTI của Viện Hàn lâm. 

II. CHỈ TIÊU CỤ THỂ
Năm 2023 là năm dữ liệu số, Viện Hàn lâm tập trung vào thực hiện một số chỉ tiêu quan trọng cụ thể như sau:
1. Dữ liệu số
- Ban hành danh mục cơ sở dữ liệu thuộc phạm vi quản lý và kế hoạch, lộ trình cụ thể để xây dựng, triển khai các cơ sở dữ liệu trong danh mục.
- Ban hành kế hoạch về dữ liệu mở, bao gồm danh mục dữ liệu mở, kế hoạch công bố dữ liệu mở của Viện Hàn lâm thuộc phạm vi quản lý.
- Kết nối chia sẻ dữ liệu trên nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu (NDXP/LGSP).
- Hoàn thiện và phát triển dữ liệu số cho một số cơ sở dữ liệu của Viện Hàn lâm về tổ chức cán bộ, cơ sở dữ liệu công trình công bố của cán bộ thuộc Viện Hàn lâm, cơ sở dữ liệu chuyên gia, cơ sở dữ liệu biên mục sách thư viện Viện Hàn lâm,… Viện Hàn lâm có ít nhất 1 CSDL kết nối với CSDL quốc gia và Viện Hàn lâm xác định và kết nối ít nhất 1 CSDL dùng chung quốc gia phục vụ hoạt động của Viện Hàn lâm và các đơn vị trực thuộc.
2. Chính phủ số
- 85% hồ sơ công việc tại cấp Viện Hàn lâm; 60% hồ sơ công việc tại cấp các đơn vị trực thuộc được xử lý trên môi trường mạng (trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước).
- 80% báo cáo định kỳ (không bao gồm nội dung mật) của Viện Hàn lâm được cập nhật, chia sẻ trên Cổng TTĐT của Viện Hàn lâm và được kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu số trên Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ (theo quy định).
- Đẩy mạnh ứng dụng hệ thống điện tử trong quản lý, điều hành, giám sát công việc; ứng dụng Chữ ký số trong các giao dịch điện tử, Hệ thống thông tin báo cáo, Hệ thống hội nghị trực tuyến,…
- Đẩy mạnh hoạt động Cổng TTĐT đảm bảo theo yêu cầu tại Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ.
3. An toàn, an ninh mạng
- 100% hệ thống thông tin dùng chung của Viện Hàn lâm được xác định cấp độ và triển khai phương án đảm bảo ATTT theo cấp độ.
- Tổ chức các lớp tập huấn về an toàn, an ninh thông tin cho các cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Viện Hàn lâm. Tổ chức diễn tập thực chiến bảo đảm ATTT mạng.
- Tái cấu trúc hạ tầng CNTT hiện đại, công nghệ bảo mật theo mô hình 4 lớp đảm bảo ATTT và an ninh mạng cho hệ thống thông tin của Viện Hàn lâm.

Tải toàn văn Quyết định TẠI ĐÂYTags:
Tin liên quan