Ban hành Kế hoạch Chuyển đổi số năm 2024 của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

27/02/2024
Ngày 22/2/2024, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã ban hành Kế hoạch Chuyển đổi số năm 2024 với mục tiêu tổ chức triển khai thực hiện theo chủ đề chuyển đổi số năm 2024 " Phát triển kinh tế số với 04 trụ cột công nghiệp công nghệ thông tin, số hóa các ngành kinh tế, quản trị số, dữ liệu số - Động lực quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững" và phù hợp với thực tiễn tại Viện Hàn lâm.

 Cụ thể:
- Thiết lập môi trường làm việc số đồng bộ, hiện đại và bảo đảm ATTT, hoạt động ổn định và thông suốt 24/7 trong cơ quan đơn vị trực thuộc Viện Hàn lâm phục vụ hiệu quả công tác quản lý, điều hành của Viện Hàn lâm;
- Tạo ra sản phẩm nghiên cứu cơ bản, các lĩnh vực dữ liệu lớn, phân tích, xử lý dữ liệu lớn và sản phẩm về công nghệ số phục vụ phát triển kinh tế - xã hội;
- Duy trì thứ hạng chỉ số mức độ chuyển đổi số ở Khối các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ không cung cấp dịch vụ công;
- Xây dựng dự án "Chuyển đổi số cho Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và Công nghệ" nhằm đảm bảo cho hệ thống quản lý biên tập và xuất bản trực tuyến các tạp chí khoa học (hệ thống VJS) được hoạt động ổn định;
- Triển khai thực hiện Đề án "Kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực quản lý nhà nước và thực thi pháp luật về chuyển đổi số từ trung ương đến địa phương đến năm 2025, định hướng đến năm 2030" tại Viện Hàn lâm (Quyết định số 1690/QĐ-TTg ngày 26/12/2023)

Thông tin chi tiết Quyết định xem TẠI ĐÂYTags:
Tin liên quan