Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam họp tổng kết năm 2022 và xây dựng kế hoạch năm 2023

16/12/2022
Ngày 14/12/2022, GS.VS. Châu Văn Minh, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Trưởng Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số đã chủ trì cuộc họp tổng kết công tác năm 2022 và xây dựng kế hoạch năm 2023. Tham dự cuộc họp có các thành viên Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Cuộc họp gồm các nội dung chính: trình bày dự thảo các báo cáo, trao đổi thảo luận và thông qua các nội dung báo cáo, xây dựng kế hoạch triển khai năm 2023.

ThS. Phạm Thanh Mai, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số trình bày báo cáo tổng kết năm 2022 và kế hoạch năm 2023 tại cuộc họp

Tại cuộc họp, các thành viên Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số đã đánh giá các nội dung, công việc đã triển khai trong năm 2022, thảo luận một số khó khăn trong công tác chuyển đổi số, cho ý kiến đóng góp về kế hoạch năm 2023: tình hình thực hiện nhiệm vụ theo kết luận cuộc họp Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tại Thông báo số 01/TB-BCĐCPS ngày 05/01/2022 và những nội dung khác.

Đánh giá kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo năm 2022, GS.VS. Châu Văn Minh, Trưởng Ban Chỉ đạo, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam kết luận:

Đánh giá cao kết quả của công tác chuyển đổi số trong năm 2022. Công tác chuyển đổi số của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã hoàn thành việc kiện toàn Ban chỉ đạo, tổ giúp việc, ban hành quy chế làm việc và hoàn thành tốt các nội dung chính, cơ bản trong kế hoạch thực hiện năm 2022; Đồng chí biểu dương những nỗ lực của thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc, cơ quan thường trực và các đơn vị liên quan đã hoàn thành nhiệm vụ được giao; Hoạt động chuyển đổi số đã hỗ trợ đắc lực công tác nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, đào tạo và quản lý điều hành của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số thống nhất các nội dung chính của kế hoạch công tác năm 2023. Đồng thời đề nghị thời gian tới, các đơn vị, thành viên trong Ban Chỉ đạo trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao triển khai thực hiện việc chuyển đổi số phù hợp với điều kiện thực tế, bảo đảm đầu tư tập trung, đúng mục tiêu, có hiệu quả.

GS. VS. Châu Văn Minh, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Trưởng Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số
lắng nghe các ý kiến đóng góp của thành viên Ban chỉ đạo tại cuộc họp

PGS. TS. Trần Tuấn Anh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số trao đổi ý kiến tại cuộc họp

Mai LanTags:
Tin liên quan